Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 168
Popis revíru

Vodná plocha dvoch jazier - Horné Bobrie jazero (2 ha) v obci Gajary a Dolné Bobrie jazero (2,5ha) v obci Gajary.

    
Popis revíru

Bočná vodná nádrž pri obci Budmerice.

    
Popis revíru

Kanál v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Čiernej vody od Starého mosta pri obci Kráľová pri Senci po železničný most pri obci Bernolákovo.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Čiernej vody od železničného mosta pri obci Bernolákovo po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha pri obci Gajary.

    
Popis revíru

Vodný tok Dolnej Rudávky od vyústenia od vyústenia z Hornej Rudávky po zaústenie do Balatónu.

    
Popis revíru

Vodná plocha mŕtveho ramena na pravej strane zdrže medzi MR Veľký Zemník a Rusoveckou sústavou ramien. Revír nie je hraničná voda.

    
Popis revíru

Vodná plocha mŕtveho ramena na pravej strane zdrže VD medzi zdržou a Rusoveckou sústavou ramien. Lov rýb povolený v časti od Dunaja v dĺžke 2200m na ľavej strane a šírke 90m revíru po vyznačenú pretekársku dráhu. Loviaci sú povinný riadiť sa tabuľami a zv

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena od spaľovne po výpustný objekt do ľavostranného priesakového kanála vodného diela Gabčíkovo.

    
Popis revíru

Sústava kanála a ramien na pravej strane zdrže od manipulačného objektu Polderu (nápustný objekt zo zdrže a výpustný objekt do pravostranného priesakového kanála) pri obci Rusovce po cestu oddeľujúcu Polder od zdrže VD a Rusoveckej sústavy ramien, až po u

    
Popis revíru

Vodná plocha kanála od štátnej hranice s Maďarskom (most) pri obci Čunovo po začiatok kanála pri ČOV v Bratislave-Petržalke. Revír nie je hraničná voda.

    
Popis revíru

Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíkovo po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na pravej strane od hydrocentrály Gabčíkovo po plavebný km 29 VD (tabuľa "Stop športovej plavbe"). Celoročný zákaz lovu rýb.

    
Popis revíru

Sústava slepích ramien na pravej strane zdrže pri obci Rusovce od ústia do zdrže a cesty oddeľujúcej Polder po nápustný objekt Chorvátskeho kanála pri ČOV Petržalka až po koniec ramien pri ramene Zuzana. Revír nie je hraničná voda.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od rkm 1862 po ústie rieky Morava pri Devíne a na pravej strane od rkm 1862 po štátnu hranicu s Rakúskom. Úsek od vyústenia Karloveského ramena po ústie Moravy je hraničná voda.