Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 12
Popis revíru

Banský potok od ústia do Ipľa v obci Breznička po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníka pri obci Kalinovo.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníka pri obci Kalinovo.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Ipeľ od sútoku s Banským potokom v obci Breznička po priehradné teleso vodárenskej nádrže Málinec, vrátane Banského potoka od ústia do Ipľa po pramene.

    
Popis revíru

Vodná plocha jamy pri meste Poltár.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníka pri obci Poltár - časť Zelené.

    
Popis revíru

Vodná plocha dvoch rybníkov v obci Kokava nad Rimavicou.

    
Popis revíru

Vodná plocha troch rybníkov v areáli rybochovného zariadenia SRZ Rada - Uhorské pri obci Rovňany.

    
Popis revíru

Vodná plocha rybníka pri obci Kalinovo.

    
Popis revíru

Prítoky Ipeľ, Chocholná a Smolná od zaústenia do VN Málinec až po pramene. Všetky prítoky sú charakterizované ako chovné. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH).

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže pri obci Uhorské.

    
Popis revíru

Vodná plocha vodárenskej nádrže, kde dolnú hranicu tvorí kamenná hrádza telesa priehrady, horná hranica je koniec vzdutia hladiny nádrže a zaústenia prítokov Ipeľ, Chocholná a Smolná. Revír slúži pre účelové rybárske hospodárenie (ÚRH).