Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 36
Popis revíru

Borovský potok od ústia do Hrona v obci Medzibrod po pramene.

    
Popis revíru

Bukovecký potok od ústia do Hrona po pramene.

    
Popis revíru

Potok Bystrica od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane pravostranného prítoku Harmanec od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Pravostranné prítoky Bystrice - potoky Cenovo s Racvalovským; Košiarsky; Laskomer a ľavostranné prítoky Bystrice - potoky Banský; Sásovský od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Chovné zariadenie v obci Harmanec

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavice po cestný most v Banskej Bystrici - Radvaň.

    
Popis revíru

Pravostranné prítoky Hrona - Badínsky p; Vlkanovský p; Rakytovský p; Kremnička I. + II., Udurná, Istebník a ľavostranné prítoky - Platina, Hronsecký p; Peťovský p; Môlčanský p; Malé Plavno, Plavno, Driekyňa od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaň po cestný most pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici.

    
Popis revíru

Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.

    
Popis revíru

Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po vakovú hať MVE Šalková a od cestného mosta v obci Šalková po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.

    
Popis revíru

Rieka Hron od vakovej hate MVE Šalková po cestný most v obci Šalková.

    
Popis revíru

Vodná plocha ramena Hrona pri obci Šalková. Časť ramena označená tabuľami nachádzajúca sa v zalesnenom úseku (cca 120m) je CHRO - celoročný zákaz lovu rýb.

    
Popis revíru

Potoky Vôdka od vodopádu v Ľubietovej po pramene a Slobodný potok od sútoku s Hutnou po pramene.

    
Popis revíru

Potok Hutná ( Ľubietovka ) od ústia do rieky Hron po cestný most pri píle na konci obce Ľubietová a Vôdka od ústia po vodopád v Ľubietovej.

    
Popis revíru

Potok Hutná ( Ľubietovka ) od cestného mosta pri píle na konci obce Ľubietová po pramene.