Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 63
Popis revíru

Kanál od čerpačky pri Opátskom ramene v obci Kľúčovec po ústie Csobánskeho kanála, kanál Báč pri Kľúčovci a Lionský kanál.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Aszódskeho kanála od ústia Csobánského kanála po železničný most Dolný Štál - Okoč.

    
Popis revíru

Odstavené ramená: Veľký Lél, Kľúčovecké, Opátske a medzihrádzový priestor v obci Medveďov.

    
Popis revíru

Staré koryto Dunaja pri hati na obtoku VD Čunovo v úseku od dolnej hranice ihlanového sklzu po hať na obtoku.

    
Popis revíru

Vodná plocha materiálového jazera A pri obci Vojka.

    
Popis revíru

Vodná plocha materiálového jazera B pri obci Bodíky.

    
Popis revíru

Vodná plocha odpadového kanála od jeho vyústenia do starého koryta Dunaja pri obci Sap po hydrocentrálu v Gabčíkove a plavebné komory. Revír nie je hraničná voda. CHRO - zimovisko v úseku plavebného kilometra 6 až 8. Zákaz lovu rýb od 1.12 do 14.3.

    
Popis revíru

Sústava ramien od jej vyústenia do starého koryta Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove po odberný objekt z prívodného kanála VD pri obci Dobrohošť. Zákaz rybolovu na odbernom zariadení do ramennej sústavy Dobrohošť. Lov rýb povolený celoročne pri dodrž

    
Popis revíru

Sústava ramien od sútoku odpadového kanála hydrocentrály a starého toku Dunaja po jej odberný objekt z pravostranného priesakového kanála pri prvom moste od ústia priesakového kanála do odpadového kanála pod hydrocentrálou VD Gabčíkovo. Revír nie je hrani

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera pri obci Gabčíkovo.

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera pri obci Gabčíkovo.

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera pri obci Gabčíkovo.

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera pri obci Gabčíkovo.

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera pri obci Gabčíkovo.

    
Popis revíru

Prietočné Klátovské rameno od ústia do Malého Dunaja po ústie Dolnobarského kanála.