Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 59
Popis revíru

Belanský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodva od štátnej hranice SR - Maďarsko po cestný most v obci Hatiny.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodva od cestného mosta v obci Hatiny po ústie potoka Teplica v obci Jasov.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodva od ústia potoka Teplica v obci Jasov po ústie Štóskeho potoka a potok Zlatná od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodva od ústia Štóskeho potoka po pramene a Štósky potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Bystrý potok od ústia do VN Ružín po pramene.

    
Popis revíru

Črmeľský potok od ústia v meste Košice po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od štátnej hranice SR - Maďarsko pri obci Milhosť (Tornyosnemeti) po obec Trstené pri Hornáde v rkm 107,955 až 118,4 - hraničná voda.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od obce Trstené pri Hornáde (rkm 118,4) po Kysacký most a potok Ždanský od ústia po pramene a odstavené ramená v povodí revíru.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta pri splave "Anička" po cestný most v obci Ťahanovce "Sudky".

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Ťahanovce "Sudky" po most pre peších nad obcou Sokoľ "Sokoľskú lávku".

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od Kysackého cestného mosta po cestný most Veľká Lodina.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Veľká Lodina po cestný most v obci Malá Lodina.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Malá Lodina po priehradné teleso VVN Ružín.

    
Popis revíru

Potok Hrubša od ústia do Hornádu po pramene.