Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 30
Popis revíru

Potok Biela Voda od ústia do rieky Váh po cestný most v meste Púchov časť Hrabovka.

    
Popis revíru

Biokoridor pri vodnom diele Žilina od spodného zaústenia do rieky Váh v Žiline po horné zaústenie do Váhu pod ústím Varínky vrátane pobrežnej línie rieky Váh na pravom brehu v úseku 100 m nad ústím Varínky a 50 m pod nápustným objektom biokoridoru.

    
Popis revíru

Čierny potok od ústia do Belej po pramene.

    
Popis revíru

Staré koryto Dunaja pri hati na obtoku VD Čunovo v úseku od dolnej hranice ihlanového sklzu po hať na obtoku.

    
Popis revíru

Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíkovo po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na pravej strane od hydrocentrály Gabčíkovo po plavebný km 29 VD (tabuľa "Stop športovej plavbe"). Celoročný zákaz lovu rýb.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Dunajec od štátnej hranice SR - Poľsko po ústie potoka Lipnik pri obci Červený Kláštor a ostatné vodné toky a plochy v povodí tohto úseku toku na území PIENAP-u.

    
Popis revíru

Hrabovsky potok od ústia do rieky Váh v Ružomberku po teleso vodnej nádrže Hrabovo.

    
Popis revíru

Vodná plocha jazera pri obci Čičov a spojovací kanál po cestný most Kľúčovec - Dunajské hrádze.

    
Popis revíru

Koňský potok od cestného mosta v obci Štrkovec po hrádzové teleso VN Hubovo a od ústia do VN Hubovo po pramene vrátane časti VN pri ústí Koňského potoka do vzdialenosti 300 m po brehovej línii vodnej nádrže na oboch jej brehoch.

    
Popis revíru

Manínsky potok od začiatku NPR Manínska Tiesňava po jej koniec.

    
Popis revíru

Mlynský potok od ústia do Belej po pramene.

    
Popis revíru

Rašický potok od ústia do rieky Turiec po hrádzové teleso VN Levkuška a od ústia do VN Levkuška po pramene vrátane časti VN pri ústí Rašického potoka do vzdialenosti 200 m po brehovej línii vodnej nádrže na oboch jej brehoch.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Rimavy od cestného mosta v meste Tisovec - Hradová po most Starý mlyn v Tisovci.

    
Popis revíru

Potok Rudávka od obce Rohožník po ústie Rudavy.

    
Popis revíru

Šútovský potok od Šútovského vodopádu po pramene.