Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 32
Popis revíru

Kanál v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

    
Popis revíru

Vodná plocha mŕtveho ramena na pravej strane zdrže medzi MR Veľký Zemník a Rusoveckou sústavou ramien. Revír nie je hraničná voda.

    
Popis revíru

Vodná plocha mŕtveho ramena na pravej strane zdrže VD medzi zdržou a Rusoveckou sústavou ramien. Lov rýb povolený v časti od Dunaja v dĺžke 2200m na ľavej strane a šírke 90m revíru po vyznačenú pretekársku dráhu. Loviaci sú povinný riadiť sa tabuľami a zv

    
Popis revíru

Vodná plocha odstaveného ramena od spaľovne po výpustný objekt do ľavostranného priesakového kanála vodného diela Gabčíkovo.

    
Popis revíru

Sústava kanála a ramien na pravej strane zdrže od manipulačného objektu Polderu (nápustný objekt zo zdrže a výpustný objekt do pravostranného priesakového kanála) pri obci Rusovce po cestu oddeľujúcu Polder od zdrže VD a Rusoveckej sústavy ramien, až po u

    
Popis revíru

Vodná plocha kanála od štátnej hranice s Maďarskom (most) pri obci Čunovo po začiatok kanála pri ČOV v Bratislave-Petržalke. Revír nie je hraničná voda.

    
Popis revíru

Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíkovo po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na pravej strane od hydrocentrály Gabčíkovo po plavebný km 29 VD (tabuľa "Stop športovej plavbe"). Celoročný zákaz lovu rýb.

    
Popis revíru

Sústava slepích ramien na pravej strane zdrže pri obci Rusovce od ústia do zdrže a cesty oddeľujúcej Polder po nápustný objekt Chorvátskeho kanála pri ČOV Petržalka až po koniec ramien pri ramene Zuzana. Revír nie je hraničná voda.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od rkm 1862 po ústie rieky Morava pri Devíne a na pravej strane od rkm 1862 po štátnu hranicu s Rakúskom. Úsek od vyústenia Karloveského ramena po ústie Moravy je hraničná voda.

    
Popis revíru

Vodná plocha prietočného ramena (8,57) nad kameňolomom v Devíne po začiatok ramená v mestskej časti Devín.

    
Popis revíru

Vodná plocha prietočného ramena (33,85 ha) na ľavej strane Dunaja od ústia do Dunaja v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves po začiatok ramena pod kameňolomom v Devíne. Zákaz lovu rýb vo vyznačenej časti ochraného pásma I. stupňa (vodárenský zdroj). Reví

    
Popis revíru

Vodná plocha slepého ramena na pravej strane Dunaja v mestskej časti Bratislava-Petržalka medzi Prístavným mostom a Starým mostom. Revír nie je hraničná voda.

    
Popis revíru

Vodná plocha slepého ramena a sústava ramien na pravej strane Dunaja od ústia do Dunaja po koniec ramien v mestskej časti Bratislava-Petržalka.Revír nie je hraničná voda.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v bratislavskom lesoparku Železná Studnička.

    
Popis revíru

Vodná plocha nádrže v bratislavskom lesoparku Železná Studnička.