Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 237
Popis revíru

Banský potok od ústia v obci Helcmanovce po pramene.

    
Popis revíru

Banský potok od ústia do potoka Čermošňa nad obcou Drnava po pramene a všetky prítoky Čermošne od ústia do rieky Slaná v Brzotíne po pramene - Kamenný, Jovický Kormoš, Jovický, Lipovnícky, Lúčny, Lepkavý, Lopušný, Borčiansky a krasové vyvieračky od ústia

    
Popis revíru

Belanský potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bereckého prívodnéhokanála od jeho ústia do Karcse po ústie melioračného kanála Malý Kamenec - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.

    
Popis revíru

Betliarsky potok od ústia pod obcou Betliar po pramene.

    
Popis revíru

Biela voda od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bieleho potoka od ústia pod Tomašovským výhľadom po lesovňu Lesnica.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR - Maďarsko (rkm 0,0) po sútok Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1), časť odstaveného ramena Bodrogu pri obci Klin nad Bodrogom "Patova" a čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od štátnej hranice SR - MR

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodrog od sútoku Bodrogu s Roňavou(rkm 1,1) po ústie Ondavy a Latorice a odstavené ramená pri obci Somotor- Vecs, odstavené rameno v obci Streda nad Bodrogom - "Malogya", odstavené rameno pri obci Klin nad Bodrogom a odstavené rame

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodva od štátnej hranice SR - Maďarsko po cestný most v obci Hatiny.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodva od cestného mosta v obci Hatiny po ústie potoka Teplica v obci Jasov.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodva od ústia potoka Teplica v obci Jasov po ústie Štóskeho potoka a potok Zlatná od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Bodva od ústia Štóskeho potoka po pramene a Štósky potok od ústia po pramene.

    
Popis revíru

Potok Brusník od ústia pod Spišskou Novou Vsou po cestný most v obci Letanovce.

    
Popis revíru

Bystrý potok od ústia do VN Ružín po pramene.