Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov nájdených v databáze: 310
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v Liptovskom Hrádku po prvý odberný objekt MVE Dovalovo, vrátane pôvodného koryta Belej pri MVE po revírnu tabuľu a Belá od sútoku s Račkovým potokom po cestný most na Podbanskom. Súčasťou revíru je Račkov pot

    
Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Belá od revírnej tabule v pôvodnom koryte Belej pri MVE Dovalovo a prvého odberného objektu MVE Dovalovo po sútok s Račkovým potokom. Súčasťou revíru je aj bezmenný potok pretekajúci pri autokempingu Vavrišovo, bočné ramená rieky B

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta Námestovo - Tvrdošín po cestný most ponad Bielu Oravu v smere Ťapešovo - Oravská Jasenica.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta ponad Bielu Oravu v smere Ťapešovo - Oravská Jasenica, po sútok Bielej Oravy s Veseloviankou

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Veseloviankypo sútok Bielej Oravy s Mútňankou.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bielej Oravy od sútoku s Mútňankou po pramene.

    
Popis revíru

Biely potok od ústia do starého koryta rieky Váh nad VE Sučany po pramene.

    
Popis revíru

Biely potok od cestného mosta pri hotele Jánošík po pramene.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bieleho Váhu od jeho sútoku s Čiernym Váhom po most pri stredisku genofondu rýb vo Východnej.

    
Popis revíru

Čiastkové povodie Bieleho Váhu od mosta pri stredisku genofondu rýb vo Východnej po pramene.

    
Popis revíru

Biokoridor pri vodnom diele Žilina od spodného zaústenia do rieky Váh v Žiline po horné zaústenie do Váhu pod ústím Varínky vrátane pobrežnej línie rieky Váh na pravom brehu v úseku 100 m nad ústím Varínky a 50 m pod nápustným objektom biokoridoru.

    
Popis revíru

Bitarovský potok od ústia do Rajčanky po pramene.

    
Popis revíru

Blaškov potok od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po pramene.

    
Popis revíru

Potok Blatná od ústia do Studeného potoka po hranice s TANAPom.

    
Popis revíru

Blatnický potok od RH Slovryb Príbovce po pramene.